به جراح خود مراجعه کنند . باید معاینات لازم انجام شود . ممکن است مشکلی در …