معاینه مراجعه کنید و سپس شرایط توضیح داده خواهد شد . کد خاصی برای این نوع عملهای …