سلام رحمن ظریفی باید حضوری مراجعه کنید تا درخصوص نحوه درمانهای قبلی و بهترین روشهای درمانی صحبت کنیم . …