بی ارتباط با التهاب پروستات هستش .ولی واسه بهبود درد های لگن یک دوره ۲ هفته …