بیماری پوستی در سر مثل قارچ باعلایم قرمزی ،زخم وخارش چه راه درمانی دارد؟ …