ویا انتقال از فرد مبتلا در روابط جنسی ایجاد میشود وبهترین راه درمان ان RF میباشد …


  • بعلت عدم رعایت بهداشت ویا انتقال از فرد مبتلا در روابط جنسی ایجاد میشود وبهترین راه درمان ان RF میباشد وامکان درمان خود به خودی ان بسیار کم است

    لینک به نظر