تیر تقاطع معدل کنار آموزش پرورش فارس البته اگه کمکی ازمن بر مياد که در خدمتم …