سن دارم و دستگاه شنت در ژاپن حدود ۲۰ سال قبل کار گذاشته اند اما اکنون …


  • من حدود ۵۰ سال سن دارم و دستگاه شنت در ژاپن حدود ۲۰ سال قبل کار گذاشته اند اما اکنون افت فشار گاهی دارم چکار کنم

    لینک به نظر