دوسال پیش توسط دکترطبیب خویی بهترین دکتردنیاخوش اخلاق باتجربه تشخیص عالی یک انسان بتمام معنایک دوست …


  • بنده محبوبه منشیزاده هستم دوسال پیش توسط دکترطبیب خویی بهترین دکتردنیاخوش اخلاق باتجربه تشخیص عالی یک انسان بتمام معنایک دوست واقعی برابیمارمهربان وهرچه خوبی توخوبان است اویکجاداردمنوعمل دیسک گردن کردنندکه خداازشون راضی باشه اون نه تنهاانسان بتمام معنابلکه یک فرشته روی زمین است اوآسمانیست بهترین دکتروانسانی است که توعمرم دیدم وتنهاکسی که به پول اهمیت نمیدهدوفقط به بیماروسلامتیش فکرمیکنه من درعمرجناب دکترنجم آبادی فوق تخصص زنان ودکترطبیب خویی راازنزدیک دیدم که فقط فکرسلامتی مریصهاشون هستندوبه پول پشیزی اهمیت نمیدمندمن تاآخرعمرم دست بوس دعاگوومدیون ایندوپزشکم

    لینک به نظر