زاده، شما یکى از با شرف ترین دکترهایى هستین که در این دنیا من افتخار آشنایشون …


  • جناب آقاى دکتر دشتى زاده، شما یکى از با شرف ترین دکترهایى هستین که در این دنیا من افتخار آشنایشون رو پیدا کردم. بسیار خرسندم که به لطف پروردگار در ساعاتى که ناامیدانه براى مادرم به ایران مى آمدم، از طریق دوستم به شما معرفى شدم. به دلیل برگشت فرصت نشد، حضوراً خدمت برسم براى دستبوسى و تشکر. دانش و دلسوزى شما، جان مادر من را نجات داد. من حقیقتاً مستاصل مانده بود که چه کنم. ایا مادرم همراه خودم بیارم و آیا راه طولانى حال مادرم را بدتر مى کند و چه خواهد شد. اما خدا رو شکر مى کنم و تا همیشه از شما ممنونم که فرشته نجات مادرم شدید. امروز آرامش دارم که هر چند دور از مادرم، اما خداى خوب پزشک نابغه، مطلع، باشرف، متعهد و مهربان و انسانى را در آخرین دقایق نگرانى و ناامیدى سر راهمان گذاشت که جان مادرم با او حفظ و بیمه شده. دستان پر مهرتان همیشه در دستان بزرگ خدا.

    لینک به نظر