میگه پشتم درد میکنه.دلم میخاد بخابم.چندبارمیره دستشویی.و مدفوع نمیکنه…و میکه نمیشه.تا بار چهارم….غذا درست نمیخوره.باید چکنم؟پیش …


  • سلام.
    پسر۳سالم.مدتی گریه میکنه و میگه پشتم درد میکنه.دلم میخاد بخابم.چندبارمیره دستشویی.و مدفوع نمیکنه…و میکه نمیشه.تا بار چهارم….غذا درست نمیخوره.باید چکنم؟پیش چه دکترمتخصصی ببرمش؟گاهی بدون داشتن مشکل یبوست.بازم میگه پشتم درد میکنه

    لینک به نظر