علایم که میفرمایید باید به فکر بیماریهای خودایمنی و هناخ شون لاین پورپورا بود که نیاز …