تب نداره ، اهمیتی ندارد ولی وقتی شیرخوار تب داره سرش و پیشانی و سینه و …