چندانی در مورد اندازه قلب و مدیاستن گزارش نکرده. منظور از تغییرات وابسته به سن هم …


 • باسلام
  متولد۱۳۴۹ هستم اخیرابرای چکاپ ریه خود ازسینه رادیولوژی انجام دادم که عین جواب دکتررادیوژی بشرح ذیل جهت راهنمایی بنده بحضورتان ارسال میشود جواب . درگرافی به عمل آمده تغییرات senileدرقلب وعروق بزرگ مدیاستن دیده می شود زوایای جنبی بازهستنددرپارانشیم ریه هاضایعه پاتولوژیک فعال دیده نشد. خطوط فیبروتیک درهردونیم سینه درزمینه اسکارناشی ازضایعات قدیمی دیده میشود .
  باتشکر

  لینک به نظر

  • سلام
   رادیولوژیست محترم شما اطلاعات چندانی در مورد اندازه قلب و مدیاستن گزارش نکرده. منظور از تغییرات وابسته به سن هم به خوبی بیان نشده. بهتر است در مورد تغییرات فیبروتیک ریوی و شدت آنها و توجیه پاتولوژی ریوی زمینه ای به همکاران داخلی شخصا مراجعه فرمایید.

   لینک به نظر