سلام ام آر آی گردن نوارعصب و عضله آزمایش روتین از جمله قند تیرویید چربی کمک کننده است …