کشد و دستها و پاهایم خواب می روند بیحس می شوند و گز گز می کنند لطفا …