کشد و دستها و پاهایم خواب می روند بیحس می شوند و گز گز می کنند لطفا …


  • پشت کتفم تیر می کشد و دستها و پاهایم خواب می روند بیحس می شوند و گز گز می کنند
    لطفا بگویید چکار کنم

    لینک به نظر