شیر ترشح میشوند ولی من سعی کردم کم عارضه تر ین و با کم ترین مقدار …