عصب در مچ دست چپ میباشید.جهت تشخیص به متخصص مغز و اعصاب یا توانبخشی برای انجام …