قدرمحبت وخوبی وانسانیت ایشان را بازگو کنم ایشان به همسر م زندگی وحیات دوباره بخشیدتمام ناامیدی …


  • خدا میداندکه نمی تونم قدرمحبت وخوبی وانسانیت ایشان را بازگو کنم ایشان به همسر م زندگی وحیات دوباره بخشیدتمام ناامیدی ویاس درون ایشان رابابرخورد خوب وعالی تبدیل به امیدکردایشان علاوه براینکه پزشکی بسیار ماهر وباتجربه وحاذق هستندازاخلاق بسیار بسیار خوب وعالی برخوردارند که باعث تقویت روحیه و امیدواری بیمار میشود دعای خیر من و خانواده ام تا اخر عمر همراه ایشان است

    لینک به نظر