مطب ایشان مراجعه کردم و همیشه دعا میکنم برای ایشان از همه نظر بهترین هستند و …


  • سلام

    من سال ۹۲ به مطب ایشان مراجعه کردم و همیشه دعا میکنم برای ایشان از همه نظر بهترین هستند و باز هم برای بررسی به مطب ایشان مراجعه خواهم کرد.

    دکتر جان خدا طول عمر و سلامتی بده ,تو بهترین هستی

    لینک به نظر