روشن کننده پوستم حالت آفتاب سوخته پیداکرده من پوست سفیدووروشن داشتم الان حدودچهارروزاست این اتفاق افتاده …


  • سلام دراثراستفاده ازیک کرم روشن کننده پوستم حالت آفتاب سوخته پیداکرده من پوست سفیدووروشن داشتم الان حدودچهارروزاست این اتفاق افتاده خیلی نگرانم همینجوری بمونه

    لینک به نظر