ایا افسردگی ربطی به سروتنینم داره؟ …


  • بین افسردگی و سروتونین ارتباط وجود دارد
   اما این ارتباط پیچیده است، یعنی دقیقا تاثیر و نحوه ی عمل مشخص نیست
   آزمایشی برای این مساله وجود ندارد
   و نمی توان سطح سروتونین را اندازه گرفت
   چون مساله در افسردگی میزان سروتونین در فضای بین نورونی است
   که قابل اندازه گیری نمی باشد

   لینک به نظر