است دوز اسکازینا افزایش یابد فعلا اسکازینا را به سه عدد در روز برسانید و پس از …