ربطی به وسواس ندارد البته گاهی اضطراب و افسردگی باعث دردهای پراکنده جسمی می شود که …