عدم رعایت بهداشت دهان خصوصن مسواک نزدن است البته دلایل مختلفی برای پوسیدگی دندان از جمله …


    • دلیل اصلی پوسیدگی دندان عدم رعایت بهداشت دهان خصوصن مسواک نزدن است البته دلایل مختلفی برای پوسیدگی دندان از جمله ارث مواد غذایی و وجود دارد ولی مهم ترین انها عدم مسواک زذن ودرست مسواک زدن استموفق باشید

      لینک به نظر