از پزشگ شدن مشاغل مختلفی را امتحان کرده ام وایمان دارم که پزشکی شغل بسیار خوبی …


  • دوستان سلام من قبل از پزشگ شدن مشاغل مختلفی را امتحان کرده ام وایمان دارم که پزشکی شغل بسیار خوبی هست هیچ چیز مثل لبخند بیمار بعد از یک درمان خوب نیست یک کشاورز گندم را برای برداشت گندم میکارد کاه جایزه اوست درمان بیمار برای خدمت است وپول جایزه است به فکر خدمت باشید پول خودش می اید بخشیدن دیگران خدمتی است که بخود می کنیم نه دیگران موفق باشید

    لینک به نظر