احمد جان ارتو بالا حدود دومیلیون که می توانی قسطی کنی …