دکتر محمدی اصل می باشم و بسیار از ایشان راضی …


  • من یکی ا. بیماران دکتر محمدی اصل می باشم و بسیار از ایشان راضی می یاشم وهم از نظر عملی بسیار وارد می باشد از نظر بر خورد حس می کنم با برادر خودم حرف می زنم خداوند به ایشان ترقی بیشتری دهد واو را برای ما نگه دارد

    لینک به نظر