سلام از دندانت عکس بگیر بفرست موفق باشی …


  • باسلام آقای دکترببخشید من تقریبا بیشتر دندانهای هردو فکم کشیم رفتم دکتر چون چندتا ریشه داشتیم آنهاراکشیدم وگفت بایستی دندانهای عقلت عصب کشی وپر کنی تا بتونم با روکشی جاهای خالی راپر کنم ولی عصب کشی عقل پایینم خیلی درد داشت نذاشتم انجامش بده بنظرشما چکارکنم دندون عقل رادرنکشم چون دکتر من پزشک وظیفه بود احساس کردم تحربه کافی نداره

    لینک به نظر