خیلی ممنون که جواب دادین دکتر اگه میشه بگین حدودا هزینش چقد میشه؟ …