توجه به اینکه به خوبی توضیح دادی که کوتاه بوده اشکال از کار لابراتوار بوده چون …


  • سارا جان سلام با توجه به اینکه به خوبی توضیح دادی که کوتاه بوده اشکال از کار لابراتوار بوده چون فلز زیری را خوب تمیز نکرده وسندبلاست نکرده بنابراین چینی به فلز نچسبیده وکنده شده اگر خوب کار می شد حتیً اگر به دندان مقابل می خورد هم کنده نمی شد حال بهتر است عوض شود ودر دهان هم بدون درآوردن می توان درست کرد چون دیده میشه و اگر یک واحد است عوض شود دکتر هم استقبال می کند من خودم یک مورد داشتم شکست ولی بخاطر بلندز وکمبود جا بود موفق باشی

    لینک به نظر