جناب بهلولی سلام جدید اً بجای جراح من این دندانها را لیزر میکنم هزینه ششصد هزار تومان موفق باشید …