کشیدن بزاق است بنام ساکشن وجرم گیری با آب است وبدون آب بسیار خطرناک ولی شما …