سلام آقای دکتر ببخشیدهزینه روکش دندان عصب کشی شده چقدره با بیمه تامین اجتمایی …