دندانپزشکی است که چناچه تمام مراحل ان طبق اصول علمی باشد تیم انجام دهنده از جراح …


  • ایمپلنت معجزه ای در دندانپزشکی است که چناچه تمام مراحل ان طبق اصول علمی باشد تیم انجام دهنده از جراح وپروتزیست ولابراتوار دست دردست هم وبا همت عالی کار کنندمی توانند مشکل بزرگی از بیماران را حل کنندورضایت بیمار ولبخند زیبای او که بهترین دسمتزد است را بدست اورند به موفقیت واعتماد متقابل بیمار و پزشگ دکتر حمیدرضا محمدی اصل

    لینک به نظر