زیبا جان دندان عصب کشی نشده اگر لازم باشد میشود. روکش کرد …