به عکس ومعاینه دارى هر چه زودتر اقدام کن قسطی. هم می توانی مهم این …


  • مصطفا سلام شما نیاز به عکس ومعاینه دارى هر چه زودتر اقدام کن قسطی. هم می توانی مهم این است که تا دیر نشده معاینه بشی من هر کاری از دستم بیاید برایت. انجام می دهم به شرطی که سیگار نکشی وبهداشت را رعایت. کنی. منتظرت. هستم دوست. عزیز

    لینک به نظر