متخصصین فوق العاده ماهر در جراحی هی نخاع میباشند ایشان در تخصصشان بروز وازدرجه علمی بالایی …


  • دکتر نوحی یکی از متخصصین فوق العاده ماهر در جراحی هی نخاع میباشند ایشان در تخصصشان بروز وازدرجه علمی بالایی برخوردارند قدرت تشخیص فوق العاده ای دارند وبه جدیدترین متدهای جراحی آشنایی دارند

    لینک به نظر