دکترای متخصص مغزواعصاب درایران میباشد کار. ایشان مورد تایید بهترین پزشکان ایران میباشد او فردی …


  • دکتر نوحی یکی ازبهترین دکترای متخصص مغزواعصاب درایران میباشد کار. ایشان مورد تایید بهترین پزشکان ایران میباشد او فردی باوجدان. خوش برخوردومهمتر از همه خبره در تخصص خودشان می باشنداوازیکی از افتخارات شهر اردبیل میباشند اردبیل به حضور چنین. متخصصی در اردبیل به خود می بالد

    لینک به نظر