سلام خانم دکتر‌ ولییان عزیز، وقت شما به خیر، ‌‌برای دردهای قائدگی شما چه دارویی رو پیشنهاد می کنید؟ …


  • سلام خانم دکتر‌ ولییان عزیز، وقت شما به خیر، ‌‌برای دردهای قائدگی شما چه دارویی رو پیشنهاد می کنید؟

    لینک به نظر