دارم بطوریکه بی حسی پاهام شدید بوده وراه رفتن برام بسیار دردناک میباشد کلیه کارها …


  • سلام
    لغذندگی مهره۴و۵وتنگی کانال عصبی دارم بطوریکه بی حسی پاهام شدید بوده وراه رفتن برام بسیار دردناک میباشد کلیه کارها برای عمل جراحی انجام شده
    بعلت گرفتگی مجرای ادرار نصب سوند دردناک شاید غیر ممکن بوده لذا از انجام عمل…..
    لطفا بفرماعید انجام عمل با لیزر امکان دارد؟ واگر شدنیه داعمی است؟

    لینک به نظر