به معاینه وبررسی دارند ،برای درمان با عمل بسته درصورتی که قدرت عضلات کاهش پیدا نکرده …