با سلام، پاسخ شما به آدرس ایمیلتان در همان روز ارسال شد. باسپاس …


  • خانم دکترسلام ودرودبرشما پسرم۶سال وچندماه داردکه کلاس اول میباشدوقتی که سه ساله بودبعلت پرتحرکی وعدم حرف شنویی ازمنو مادرش به روانپزشک مراجعه کردیم وگفتیم شایدواقعا بیش فعاله وبه ماهنوزنگفتندکه بیش فعال هست یا نه. وبعلت سن کمش گفت فعلا قطره هالیپریدول تجویز میکنم ولی ازچهارسالگی به بعدداروهای اصلی رامیتونه استفاده بکنه ازچهارسالگی تااکنون یک روانپزشک دیگر تحت درمان بوده وازقرصهای ریسپریدون وبوسپیریون وآتوموکسیتین مصرف کرده ویک دوره کوتاه هم ریتالین استفاده کرده وچند روزه که میگه سردرد دارم ونمی دونیم پزکش قابل اعتماد است یا نه نکنه داروهای مناسب تجویز نمیکنه.لطفا کمکمان کنیددرصورت امکان استثناعا به مازودجواب بدبدخیلینگرانیم.ممنونیم.

    لینک به نظر