با سلام و تشکر از تماستون پاسخ شما به آدرس ایمیلتان ارسال می شود. …


  • سلام خسته نباشید من مادری دارم که سالمندوحدود۶۵ سال سن دارد او بیماری روانی دارد وفکرمیکند سالم است مااگرچیزی خلاف نضروی بگوییم خشمگین وعصبانی می شود وجبهه می گیردبیماریش راقبول نمی کند ومخالف دارووپزشک است هیچوقت به پزشک مراجعه نمی کندومانمیتوانیم اورادرمان کنیم مادرم فکرمیکندعروسش می خواهداورابکشدیابه وی اسیب برساند روزوشب اوراتعقیب می کندهمه زندگیش شده عروسش شب وروز ازاو میترسدودایم فکرمیکندکه عروسش می خواهد به او اسیب برساندبه همه چیزش مشکوک است به غزاواب و ظروف وهمچنین می گویدمی خواهدخودکشی کندوهمچنین به جادوگری اعتقاد زیادی داردومی گویدعروسش باجادو می خواهداورابکشدیابه اوسم بدهد وفکر میکند که قدرتی داردکه میتواند شفادهنده باشدومردم راباماسازدرمانی بهبوددهدوشب وروز ازعروسش می نالدوگریه میکندبسیارخشمگین وپرخاشگراست وچیزی گم کندمی گوید عروسش دزدیده است که احتمالاالزایمر هم داردهیچوقت دارونمی خورد حتی استامینوفن ساده شبها پاهایش مورمورمیکند واغلب روی پایش اب می ریزدیابا روسری پایش رامی بنددهمیشه صبح ها سردردداردوهرجاعزاداری باشدمی رودویاعیادت مریض می رودوتنهازندگی می کندخواهش میکنم به من بگوییدبیماری مادرم چیست///وایا میشودباداروی گیاهی یامکملها اوراتاحدودی درمان کرد///////////خواهش میکنم مراراهنمای کنید باتشکرفراوان

    لینک به نظر