(این سوال به درخواست نویسنده ی آن توسط داک تاپ حذف شده است.) …