ومدت زمان این پروسه پیوندوایمپلنت رابفرمائید . آیانیازبه بیهوشی دارد واین کاردرمطبتان انجام می گیردیادربیمارستان ؟ …


 • بادرودبرشمادکترعزیز

  درصورت امکان درصداحتمال درمان ومدت زمان این پروسه پیوندوایمپلنت رابفرمائید . آیانیازبه بیهوشی دارد

  واین کاردرمطبتان انجام می گیردیادربیمارستان ؟ ازاین که وقت گرانبهایتان رادراختیاربنده حقیرمی گذاریدسپاسگزارم .

  لینک به نظر

  • با عرض پوزش از تاخیر در پاسخ، بسته به میزان تحلیل مدت زمان درمان متفاوت بوده و میتواند از جهار ماه تا دو سال متغییر باشد .و در پاسخ به قسمت دوم سوال شما عرض میکنم که اگر میزان پیوند خیلی وسیع نباشد در مطب و با بیحسی موضعی قابل اجرا خواهد بود ولی در مواردی که جراحی وسیعتری نیاز است معمولا تحت بی هوشی و در بیمارستان انجام میشود.

   لینک به نظر