بدون دیدن رادیوگرافی و بررسی دقیق استخوان فک و دندانهای باقیمانده و نیز معاینه کلینیکی نمیتوان …


  • سلام آقای قاسمی, واقعا بدون دیدن رادیوگرافی و بررسی دقیق استخوان فک و دندانهای باقیمانده و نیز معاینه کلینیکی نمیتوان پاسخ دقیقی داد ولی معمولا وقتی دندانها خیلی پوسیده اند و ارزش نگهداری ندارند بهتر است تا همه کشیده شده و ایمپلنت گردندبرای ایمپلنت کامل هر دو فک به چند روش کار میشود که در هر روش تعداد ایمپلنتها متفاوت است و مسلما هزینه نیز خیلی متفاوت است البته میزان نیاز یا عدم نیاز به پیوند استخوان و نیز سیستم ( برند) ایمپلنت بکار رفته نیز در هزینه بسیار موثر است.

    لینک به نظر