میشه شمارهمطب جدید دکتر دوامیو بذارین اخه من ب شماره ای ک گذاشتم زنگ میزنم میگه اشتباهه مطب دوامی نیست …