سلام آقای دکتر من کیست سینه دارم میشه لیف سینه انجام داد ؟ بعدا دردسر نمیشه؟ …