جواب بدید عمل عصب دست چه کوره میخوام بدونم خطر داره لطفا به سوالم جواب بدید …

این نظر گذاشته شده است در مورد امیرهوشنگ نظام دوست پزشکی عمومی فردوس توسط دلنیا.

سلام لطفا به سوالم جواب بدید عمل عصب دست چه کوره میخوام بدونم خطر داره لطفا به سوالم جواب بدید لطفا اگه هم در این مورث اطلاع ندارید یک نفرو بهم معرفی کنید یک پزشک لطفا ممنون
ما تو بسازیم آیا اینجا عمل کنیم پیش دکتر زامیاد سلاطی چه کار کنیم